კონტაქტი
გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოყვანილი ფორმა თუ: 

- გნებავთ ჩაერთოთ ”გრენა”-ს ინტერნეტ ქსელში
- გაქვთ შეკითხვა ჩვენს სერვისებთან დაკავშირებით
- გჭირდებათ ტექნიკური დახმარება
- გაქვთ საინტერესო შემოთავაზება
* სახელი, გვარი:
ორგანიზაცია:
მისამართი:
ტელეფონი:
* ელ. ფოსტა:
* კომენტარი:
 
 
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები