ახალი ამბები
23-24 მარტი 2021
რამაზ ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროპის სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომიუტერული ქსელის GÉANT ასოციაციის ასამბლეაში და არჩეული იქნა GÉANT-ს პროგრამის დაგეგმვის კომიტეტის წევრად.
ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები